სამართლებრივი აქტები

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

სსიპ კოლეჯი მოდუსის 2019 წლის ანგარიში

სსიპ კოლეჯის ,,მოდუსი''-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2025 წ.

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი''-ს 2020 წლის სამოქმედო გეგმა

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი"-ს წესდება

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი"-ს შინაგანაწესი

„სსიპ კოლეჯი მოდუსის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ ადამიანური რესურსების მართვის პროცედურა

სსიპ კოლეჯი „მოდუსის“ სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი

სსიპ კოლეჯი „მოდუსის“ გაუმჯობესების გეგმა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის სტრატეგიული დოკუმენტების - მისია, ხედვა, ღირებულებები, სამოქმედო და სტრატეგიული განვითარების გეგმების - შექმნის მეთოდოლოგია

შეფასების ინსტრუმენტი-დავალების მოკლე აღწერილობის ფორმა

შეფასებისა და კომპეტენციათა დადასტურების დოკუმენტაციის სარევიზიო კომისიის საქმისწარმოების წესი

შეფასების მტკიცებულების ფორმა (ინსტრუქციით)

მოდულის შეფასების და კომპეტენციათა დადასტურების უწყისები

შიდა ვერიფიკაციის ფორმა

პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასების და წახალისების წესი

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსის'' პროფესიულ სტუდენტთა ექსკურსიების განხორციელების წესი

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსის'' თანამშრომლის კვარტალური ანგარიშის წარმოდგენის და შეფასების ფორმა

სსიპ კოლეჯი ''მოდუსის'' ბიბლიოთეკის დებულება

სსიპ კოლეჯ ,,მოდუსის“ ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მექანიზმები

ხარისხის მენეჯმენტი სსიპ კოლეჯ მოდუსში - სწავლების ხარისხის შეფასების წესი და პროცედურები

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ პროფესიული სტუდენტური კავშირის დებულება

სსიპ კოლეჯი მოდუსის ტექნიკური უსაფრთხოების წესები

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ საქმისწარმოების ინსტრუქცია

კონკურსის გამოცხადების და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

სამუშაოზე გამოცხადების და საქმისწარმოების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ

სსიპ კოლეჯი მოდუსის სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ

2020 წლის საგაზაფხულო არდადეგების გამოცხადების შესახებ

2020 წლის საგაზაფხულო არდადეგების გამოცხადების შესახებ (ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ)