სამართლებრივი აქტები

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

სსიპ კოლეჯი მოდუსის 2020 წლის ანგარიში

სსიპ კოლეჯის ,,მოდუსი''-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2025 წ.

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი''-ს 2021 წლის სამოქმედო გეგმა

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი''-ს 2021 წლის გაუმჯობესების გეგმა

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი''-ს 2021 წლის გაუმჯობესების გეგმის ცვლილება

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი"-ს წესდება

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი"-ს შინაგანაწესი

„სსიპ კოლეჯი მოდუსის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ

„სსიპ კოლეჯი მოდუსის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ (2)

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ ადამიანური რესურსების მართვის პროცედურა

სსიპ კოლეჯი „მოდუსის“ სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი

„სასწავლო პროცესის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების და დამატებების შეტანის შესახებ

სსიპ კოლეჯი მოდუსის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების (მარაგების) მიღების, აღრიცხვის, მართვის გაცემის წესი და პროცედურა

სსიპ კოლეჯი მოდუსი მარნეულის საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟები

სსიპ კოლეჯი მოდუსის საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების და პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის ინსტრუქციები

სსიპ კოლეჯი მოდუსის საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის, IT პროცესების სისტემის ეფექტიანობისა და IT რისკების მართვის პოლიტიკა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის წესი

სსიპ კოლეჯი მოდუსის მატერიალური მარაგების შეფასებისა და განვითარების მექანიზმების წესი

სსიპ კოლეჯი მოდუსის ნარჩენების მართვის გეგმა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის სახანძრო უსაფრთხოების წესები

სსიპ კოლეჯი მოდუსის შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის სტრატეგიული დოკუმენტების - მისია, ხედვა, ღირებულებები, სამოქმედო და სტრატეგიული განვითარების გეგმების - შექმნის მეთოდოლოგია

შეფასებისა და კომპეტენციათა დადასტურების დოკუმენტაციის სარევიზიო კომისიის საქმისწარმოების წესი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასების და წახალისების წესი

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსის'' პროფესიულ სტუდენტთა ექსკურსიების განხორციელების წესი

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსის'' თანამშრომლის კვარტალური ანგარიშის წარმოდგენის და შეფასების ფორმა

სსიპ კოლეჯი ''მოდუსის'' ბიბლიოთეკის დებულება

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ პროფესიული სტუდენტური კავშირის დებულება

სსიპ კოლეჯი მოდუსის ტექნიკური უსაფრთხოების წესები

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ საქმისწარმოების ინსტრუქცია

კონკურსის გამოცხადების და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

სამუშაოზე გამოცხადების და საქმისწარმოების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ

სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვის წესის დამტკიცების შესახებ

სამუშაოზე გამოცხადების, სამუშაო დროის აღრიცხვის და საქმისწარმოების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ

საზაფხულო არდადეგების გამოცხადების შესახებ

2021 წლის მიღების შერჩევის ჩატარების განრიგის და პირობების დამტკიცების შესახებ

სსიპ კოლეჯი მოდუსში პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე მსმენელის შერჩევის, ჩარიცხვისა და სასწავლო პროცესის მართვის წესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ

სსიპ კოლეჯი მოდუსში აპლიკანტთა 2021 წლის მიღებისთვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ქართულენოვანი ტურისტული მეგზური"-ზე აპლიკანტების ჩარიცხვის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის და წარმოდგენის ვადის განსაზღვრის შესახებ

ka_GEGeorgian