სამართლებრივი აქტები

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ

სსიპ კოლეჯის ,,მოდუსი''-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2025 წ.

სსიპ კოლეჯის ,,მოდუსი''-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2024-2030 წ.

სსიპ კოლეჯი მოდუსის შესაბამისობის გეგმა 2022 წელი

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი''-ს 2021 წლის სამოქმედო გეგმა

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი''-ს 2022 წლის სამოქმედო გეგმა

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი''-ს 2023 წლის სამოქმედო გეგმა

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი''-ს 2024 წლის სამოქმედო გეგმა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის შესაბამისობის გეგმა 2024 წელი

სსიპ კოლეჯი მოდუსის 2020 წლის ანგარიში

სსიპ კოლეჯი მოდუსის 2021 წლის ანგარიში

სსიპ კოლეჯი მოდუსის 2022 წლის ანგარიში

სსიპ კოლეჯი მოდუსის 2023 წლის ანგარიში

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი"-ს წესდება

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი"-ს შინაგანაწესი

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ ადამიანური რესურსების მართვის პროცედურა

სსიპ კოლეჯი „მოდუსის“ სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი

სსიპ კოლეჯი მოდუსის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების (მარაგების) მიღების, აღრიცხვის, მართვის გაცემის წესი და პროცედურა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის (რუსთავი) საგანგებო მართვის გეგმა

სსიპ კოლეჯი მოდუსი მარნეულის საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟები

სსიპ კოლეჯი მოდუსის საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების და პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის ინსტრუქციები

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსი მარნეულის'' საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის, IT პროცესების სისტემის ეფექტიანობისა და IT რისკების მართვის პოლიტიკა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის წესი

სსიპ კოლეჯი მოდუსის მატერიალური მარაგების შეფასებისა და განვითარების მექანიზმების წესი

სსიპ კოლეჯი მოდუსის ნარჩენების მართვის გეგმა

სასწავლო მიზნებისათვის გამოყენებული სახარჯი მასალისა და ნედლეულის შენახვის, გამოყენების და სასწავლო პროცესის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვის, განკარგვის, ჩამოწერის და უტილიზაციის წესები

სსიპ კოლეჯი მოდუსის სახანძრო უსაფრთხოების წესები

სსიპ კოლეჯი მოდუსის შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა

სსიპ კოლეჯი მოდუსის სტრატეგიული დოკუმენტების - მისია, ხედვა, ღირებულებები, სამოქმედო და სტრატეგიული განვითარების გეგმების - შექმნის მეთოდოლოგია

შეფასებისა და კომპეტენციათა დადასტურების დოკუმენტაციის სარევიზიო კომისიის საქმისწარმოების წესი

პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასების და წახალისების წესი

სსიპ კოლეჯი ,,მოდუსის'' პროფესიულ სტუდენტთა ექსკურსიების განხორციელების წესი

სსიპ კოლეჯი ''მოდუსის'' ბიბლიოთეკის დებულება

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ პროფესიული სტუდენტური კავშირის დებულება

სსიპ კოლეჯი მოდუსის ტექნიკური უსაფრთხოების წესები

სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“ საქმისწარმოების ინსტრუქცია

სსიპ კოლეჯი მოდუსის მოკლევადიანი პროფესიული კურსების შემუშავებისა და განხორციელების წესი

სსიპ კოლეჯი მოდუსში პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე მსმენელის შერჩევის, ჩარიცხვისა და სასწავლო პროცესის მართვის წესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ

სახანძრო უსაფრთხოების ზედამხედველობის სახანძრო-ტექნიკური შემოწმების და გამოკვლევის აქტი

სსიპ კოლეჯ მოდუსში საშობაო არდადეგების გამოცხადების შესახებ

ka_GEGeorgian