პოპულარული პროგრამები

ახალი ამბები

18
09
პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულთა სია და მისაღები საბუთების ჩამონათვალი

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად დოკუმენტაციის წარდგენა შესაძლებელია 2020 წლის 17 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ჟიული შარტავას #4. წარსადგენი დოკუმენტები: განცხადება დირექტორის სახელზე, (განცხადება იწერება კოლეჯში, წინასწარ გამზადებულ ფორმაში); აპლიკანტის ან/და მისი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაბადების მოწმობა, გადაწყვეტილება მეურევედ ცნობის, პირის მხარდამჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ) ზოგადი განათლების […]

14
09
არდადეგები

სსიპ კოლეჯი მოდუსში გამოცხადდა არდადეგები პროფესიული სტუდენტებისთვის და პროფესიული მასწავლებლებისთვის 2020 წლის 14 სექტემბრიდან 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე.

23
08
ვაკანსია მასწავლებელი

სსიპ კოლეჯი “მოდუსი” აცხადებს ვაკანსიებს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებლებზე დაწვრილებითი ინფორმაცია

პროფესიული მიმდინარეობები