პოპულარული პროგრამები

ახალი ამბები

17
01
“ქართულენოვანი ტურისტული მეგზური”-ზე აპლიკანტების ჩარიცხვის მიზნით წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტებია: ა) პირადი (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – მისი კანონიერი წარმომადგენელის) განცხადება; ბ) აპლიკანტის პირადობის მოწმობის ასლი; გ) არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – მისი კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი და დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის/წარმომადგენლის სათანადო უფლებამოსილებას (დაბადების მოწმობა ან მშობლის მიერ გაცემული მინდობილობა ან მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და […]

14
01
ცხადდება მიღება ბუღალტრული აღრიცხვის და საბუღალტრო პროგრამა „ORIS”-ის ზოგად კურსზე

პროგრამის ხანგრძლივობა: 8 კვირა (75-სთ); განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, ჟ.შარტავას #4; კურსი ღირებულება – 400 ლარი; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება; კურსზე დარეგისტრირების მიზნით გადადით ბმულზე: https://forms.office.com/r/Wa0RyE367H რეგისტრაციის ბოლო ვადა 15 თებერვალი.

14
01
ცხადდება მიღება საოფისე პროგრამების (Word, Excel, Power Point, Internet) შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსზე

კურსზე შეისწავლით: IT ინსტრუმენტებისა და სისტემების გამოყენებას; ტექსტური დოკუმენტის მომზადებას; ელ.ცხრილების მომზადებას; პრეზენტაციის მომზადებას; კომუნიკაციას ელ. ფოსტის მეშვეობით. პროგრამის ხანგრძლივობა: 4 კვირა (60-სთ); განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, ჟ.შარტავას #4; საოფისე პროგრამების (Word, Excel, Power Point, Internet) სასწავლო კურსის ღირებულება- 125 ლარი; კურსზე დარეგისტრირების მიზნით გადადით ბმულზე: https://forms.office.com/r/J4GD4NMwM2 რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 13 თებერვალი.

პროფესიული მიმდინარეობები

ka_GEGeorgian