პერსონალი

პავლე თვალიაშვილი
დირექტორი
დიანა გოშაძე
დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ დარგში
ნინო მუმლაძე
ბუღალტერი
მადონა გოგობერიშვილი
ხარისხის მართვის მენეჯერი
ლევან კუპატაძე
საერთაშორისო პარტნიორობის განვითარების მენეჯერი
ნოდარ ლაფანაშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ჟენია გაგიშვილი
სტუდენტური სერვისების მხარდაჭერის სპეციალისტი
დავით ჯანიაშვილი
იურისტი
სესილია სიჭინავა
სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი
ხატია გოგილაშვილი
შესყიდვების მენეჯერი
ნინო ჯანჯალია
სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი
ანა კაპანაძე
ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების მენეჯერი
გედევან იმერლიშვილი
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
ანა ჯავახიშვილი
სასწავლო პროცესის მენეჯერი
დავით ხელაშვილი
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის (ფაბლაბის) მენეჯერი
დავით მარანელი
IT სპეციალისტი
დავით მკალავიშვილი
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და საწყობის მენეჯერი
ნათია ოდიშელიძე
ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
ავთანდილ ნოდია
ლოჯისტიკის სპეციალისტი
რუსუდან ქურასბედიანი
ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი
ka_GEGeorgian
ka_GEGeorgian en_USEnglish