ნინო ჯანჯალია

ნინო ჯანჯალია

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი