მაია ოკმელაშვილი

მაია ოკმელაშვილი

მოდუსი მარნეულის სასწავლო პროცესის ორგანიზების მენეჯერი

m.okmelashvili@modusi.ge