გედევან იმერლიშვილი

გედევან იმერლიშვილი

პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი