ანა კაპანაძე

ანა კაპანაძე

ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების მენეჯერი