ხარისხის უზრუნველყოფა

კოლეჯში მოქმედებს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები, რომლის გახორციელების უზრუნველყოფის კოორდინაციას ახორციელებს ხარისხის მართვის სამსახური – ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგის სპეციალისტი.

განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება შემდეგი მექანიზმები:

– დაწესებულების ავტორიზაცია;

– საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაცია;

– დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების შესრულების შიდა გეგმიური მხარდაჭერა/მონიტორინგი;

– საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების პროცედურები;

– სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის პროცედურები.

დაწესებულებაში ხარისხის მართვის სამსახური:

– კოორდინაციას უწევს დაწესებულების ავტორიზაციისა და საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის გავლის, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებისა და სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის პროცედურებს.

– ახორციელებს მუდმივ მონიტორინგს ავტორიზაციის პირობების შესრულებაზე;

– ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების შეფასების პროცედურებს. საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და შესაბამის სამოქმედო გეგმას საგანმანათლებლო პროგრამების შემდგომი სრულყოფის მიზნით;

– ახორციელებს ხარისხის შიდა შეფასებას, რისთვისაც უფლებამისილია – ნებისმიერი სტრუქტურული ერთეულიდან გამოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია, ხოლო სამსახურები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ მიაწოდონ ეს ინფორმაცია ან აცნობონ მიზეზი მის მიწოდებაზე უარის თქმის შესახებ;

– ახორციელებს ხარისხის მართვის არსებული მექანიზმების გადახედვას ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის მნიშვნელოვანი გამოწვევის – პროფესიულ განათლებაში მიმდინარე რეფორმებიდან გამომდინარე (მ.შ. მოდულური პროგრამების დანერგვა და დუალური სწავლების პრინციპების შემოღება);

– აცნობს პერსონალს განათლების სფეროში უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებებს, უწევს მათ კონსულტირებას და დახმარებას პროფესიული საქმიანობის განსახორციელებლად.

– ატარებს ლექცია – სემინარებს სწავლების, სტუდენტის შეფასების თანამედროვე მეთოდების შესახებ.

ხარისხის შიდა შეფასების მიზნით:

– აწარმოებს პროფესიულ სტუდენტთა გამოკითხვებს;

– აწარმოებს პერსონალის ანონიმური ან ღია გამოკითხვებს;

– ესწრება ლექცია – მეცადინეობებს, პრაქტიკების მიმდინარეობას;

– სისტემატურად ახორციელებს ვებ – გვერდის მონიტორინგს;

– სისტემატურად ახორციელებს სასწავლო და საგამოცდო პროცესის მონიტორინგს;

– ახორციელებს კონტროლს პროფესიულ მასწავლებელთა თვით განვითარების და კვალკიფიკაციის ამაღლების პროცესზე;

ka_GEGeorgian