არქივი: Teams

ნინო ქავთარაძე

დირექტორი

დიანა გოშაძე

დირექტორის მოადგილე ეკონომიკურ დარგში

მაია დალაქიშვილი

დირექტორის მოადგილე სასწავლო პროცესის ორგანიზების დარგში

სალომე მაყაშვილი

მოდუსი მარნეულის მენეჯერი

ნინო მუმლაძე

ბუღალტერი

მადონა გოგობერიშვილი

ხარისხის მართვის მენეჯერი

რევაზ ბარბაქაძე

საერთაშორისო და ადგილობრივი პარტნიორობის განვითარების მენეჯერი

ნოდარ ლაფანაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ჟენია გაგიშვილი

სტუდენტური სერვისების მხარდაჭერის სპეციალისტი

ელენე ტოგონიძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი
ka_GEGeorgian