ვაკანსია N12

 

სსიპ კოლეჯი მოდუსის იურისტი

ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობები :

სასამართლო დავებზე კოლეჯის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა საერთო სასამართლოებსა და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში;

კოლეჯის სახელით დასადები ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება და მათი სამართლებრივი ექსპერტიზა;

თანამშრომელთათვის სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა;

კოლეჯის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე სხვადასხვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულების, აგრეთვე მოქალაქეთა განცხადებებისა და წერილების დადგენილი წესით განხილვა და მათზე რეაგირება;

კოლეჯში შემუშავებული რეგულაციების და წესების სამართლებრივი ექსპერტიზა;

კოლეჯის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება და სამართლებრივი ექსპერტიზა;

მოთხოვნის შემთხვევაში კოლეჯში დაცული საჯარო ინფორმაციის მოძიება და გასაცემა, ან ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი გადაწყვეტილების მომზადება;

მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლების დონე :  ბაკალავრი

განათლების სფერო: სამართალმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება: არანაკლებ 5 წელი

(მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება)

საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტები

  • საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
  • პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი;
  • სსიპ კოლეჯი მოდუსის წესდება;

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Word;

Microsoft excel;

Microsoft Power Point;

Internet;

Outlook;

  • ვაკანსიით დაინტერესების შემთხვევაში, აუცილებლად გადმოიწერეთ ჩვენს მიერ ატვირთული “თანდართული ფაილი” (CV) და გადმოაგზავნეთ ელ.ფოსტაზე: a.kapanadze@modusi.ge
  • განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 21 ივნისი.
  • სსიპ კოლეჯი “მოდუსი”
    ტელეფონი: 577 95 90 36
ka_GEGeorgian