ვაკანსია N6

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის – აღმზრდელი“ პროფესიული განათლების მასწავლებელი (მარნეული)

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის – აღმზრდელი“  პროფესიული მოდულების ჩამონათვალი:

 1. პრაქტიკული პროექტი სკოლამდელი აღზრდა და განათლება;
 2. ადრეული და სკოლამდელი განათლების მეთოდოლოგია;
 3. დამოუკიდებლობა და ადაპტური ქცევა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში;
 4. ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში;
 5. დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში;
 6. ადრეული განათლების კურიკულუმები;
 7. წიგნიერება ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში;
 8. მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში;

მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

განათლება და სამუშაო გამოცდილება

ფლობდეს სულ მცირე ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს ნებისმიერ მიმართულებაში/დარგში/სპეციალობაში, ჰქონდეს აღმზრდელის ან აღმზრდელ-პედაგოგის პოზიციაზე მუშაობის, სულ მცირე, 4-წლიანი გამოცდილება და გავლილი ჰქონდეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული აღმზრდელ-პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ- მოდულების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული აღმზრდელ- პედაგოგთა გადამზადება ან/და

ჰქონდეს ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭების დამადასტურებელი პროფესიული დიპლომი და გავლილი ჰქონდეს საქართველოს განათლებისა დამეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული აღმზრდელ- პედაგოგთა პროფესიული განვითარებისტრენინგ-მოდულების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული აღმზრდელ-პედაგოგთა გადამზადება.

პროფესიული მოდულის – 0211716 მუსიკა და მოძრაობა ადრეულ და სკოლამდელ განათლებაში“ სწავლებლისთვის პროფესიული განათლების მასწავლებელი უნდა ფლობდეს უმაღლეს ან პროფესიულ სამუსიკო განათლებას და გავლილი ჰქონდეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული აღმზრდელპედაგოგთა პროფესიული განვითარების ტრენინგმოდულების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული აღმზრდელპედაგოგთა გადამზადება.

საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტები

 • ● საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
 • პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსი;
 • სსიპ კოლეჯი მოდუსის წესდება;

კომპიუტერული პროგრამები:

Ms Office

ვაკანსიით დაინტერესების შემთხვევაში, აუცილებლად გადმოიწერეთ ჩვენს მიერ ატვირთული „თანდართული ფაილი“ (CV)  და შევსებული ფორმა გადმოაგზავნეთ  ელ.ფოსტაზე: a.kapanadze@modusi.ge

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა  2023 წლის 20 აგვისტო;

სსიპ კოლეჯი მოდუსი მარნეული

ტელეფონი: 577 95 90 36

ka_GEGeorgian